باستناد گزارش داوران سیار فیلم کورس ششم از هفته دوازدهم به کرات مورد بازبینی قرار گرفت و خطای چابکسوار شماره 8 چندو بنام آرمین آق آتابای در پیچ آخر که به علت عدم کنترل اسب و فشار در سر پیچ که  ناخواسته باعث انحراف اسب به داخل گردیده و در اثر عدم کنترل چابکسوار اسب هلیا سقوط کرد لذا چابکسوار آرمین آق آتابای به دلیل کم توجهی و عدم کنترل صحیح اسب چندو به مدت 10 هفته از شرکت در مسابقات محروم میگردد. 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا