باستناد گزارش داوران سیار فیلم کورس ششم هفته سیزدهم به دفعات مورد بازبینی قرار گرفت نتیجه بازبینی ، چابکسوار اسب شماره 9 آلونیکس به نام امین محمدی به علت دست درازی کردن و هل دادن چابکسوار اسب شماره 8 گالان کنترل اسب الونیکس را از دست داده و کمی به بیرون منحرف گردیده و باعث بهم خوردن تعادل اسب شماره 8 گردید .

لذا چون چابکسوار امین محمدی قبلا بارها بابت دست دراز کردن و هل دادن چابکسواران اسبهای مقابل تذکر دارد . اینبار به مدت دو هفته از شرکت  در مسابقات محروم میگردد تا این عادت غیر فنی را اصلاح نماید . 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا