کورس اسبدوانی گنبدمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبد کاووس در گزارشی از پیگیری مسائل سوارکاری در استان گلستان اظهار داشت: در نشست مشترکی که با فرمانداران آق قلا ،بندرترکمن و نمایندگان فدراسیون سوارکاری کشور و نمایندگان مالکان و مربیان و چابکسواران و ورزش و جوانان گلستان برگزار شد ،مشکلات میادین سوارکاری استان در سه شهر گنبد کاووس، بندترکمن و آق قلا بررسی شد 

مهندس محمد حمیدی افزود: کمیته تخصصی 7 نفره شهرستان با عضویت سه مالک 2 مربی و یک نفر چابکسوار و یک کارشناس تخصصی از فرمانداری و ورزش و جوانان با حضور نماینده فدراسیون مطالبات را پیگیری خواهند کرد و مواردی از جمله  بررسی مستندات درآمد و هزینه کورس تا پایان فروردین ماه همچنین مکانیزم نظارت بر روند آزمایش دوپینگ ،بررسی مستندات مالی برگزار کنندگان و گزارش مالی شفاف به فرمانداران و نحوه برگزاری کورس در مواقع خارج از برنامه و همچنین بررسی نواقص و مشکلات میادین سوارکاری به تفکیک هر شهر به همراه برآورد هزینه هادر دستور کار این کمیته 7 نفره قرار دارد که باید بررسی و تحقق یابد.

مهندس حمیدی گسترش و تقویت صنعت ورزش سوارکاری را از اهداف توسعه ای استان گلستان برشمرد و افزود: فرمانداران شهرهای آق قلا و بندرترکمن هم همین اهداف را دنبال می کنند.

منبع: وب سایت فرمانداری ویژه گنبدکاووس

 

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا