هفته هجدهم- 1395/11/7

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4 امتیاز:0 مسافت:1200 زمان شروع:12.30
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  جقال بیک  ن  اهو بچه  گل جرن        عبدالله شایگان  انا نفس انفاس  52  انانفس انفاس  1  
2  شیر آقا  ن  کامران  نور تاج        اسماعیل ومخدجان خوجه  امانگلدی توماچ  52 امان محمد قلرعطا     
3  باران حبیب ایشان  م  بچه آرش  پرستو حبیب ایشان        عارف وعادل قابل  یعقوب چپرلی  50 محمد خوجملی     
4  آلپای صحرا  ن  یادگار رهبر  گلارش        داریوش سرمدی  یوسف خوجملی  50 بنیامین جرجانی     
5  آهوخان  م  بچه آهو  منگلی        بهرام تابشیان  حمید تیر غم  52 مهرداد خوجملی     
6  گل ماسان  م  قایرات  سوزان        مرصادویسنا حبیب لی  بهرام رجال  50 علی رجال   2  
7  طوفان  م  قیصر  ال سقر        گون دوغدی عاشوری فر  آتا نفس انفاس  52 رامین قهرمانی     
8  ایلان دولان  ن  شایان طلا  گل اندام        صفر دردی وعلیرضا پژواک  یوسف گوگ نژاد  52  گوگ نژاد  4  
9  روزگار سنجر  ن  آمیگو  یاقوت        سنجر سیاهپوش  بهنام تاجی زاده  52 پیمان قلرعزطا   3  
10  گوگ بهار م  براق آیناز        جلیل تراج  احمد تراج  50  جواد آچاک    
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:0 مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  خط شکن ن  الوسیووتریدر  کیمیاگر       احمد مهرانی  تاج محمد گوگ نژاد 52  ابوطالب چاری زاده    
2  وابل  م  پایدار  درنام        فخرالدین خوشکام  منصور بای پور 50 نادر صالح پور     
3  ال قوش  م  اسپشیال باند  ماهونیا        رئوف وآرمین بابائی  مرتضی ناظری 52    حذف  
4  تک شعله  ن  اسپشیال باند  شعله ور        محمد امین وآی نور مهرانی  عظیم مهرانی 52 مصطفی مهرانی     
5  سن ای  م  وات سکرت  نینو        امیرحسین چراغی وحاج پرویز کر  اراز زارعی کسلخه 50 آق اویلی بشگرد     
6  سهند 110  ن  المرام  صبا        فیض الله رجال  عبیدالله رجال 52  حسین رجال    
7  نوگل  م  الوسیوترادر  بادلی قدم        خلیل ایشان عطائی  تاج محمد گوگ نژاد 50  رحیم آرمیده    
8  زرین دخت  م  مناضل  زرین ناز        عظیم بریدی خوجملی  رسول خرمالی 50    حذف  
9  آدینا  م  لوهان گرین  دلبر ناز        داوود وحامد پقه  یعقوب زارعی کسلخه 60  امان محمد قلرعطا    
10  دی ماریا  ن  لوهان گرین  گسیو طلا        مسعود مهر وزاینچه برون  الیاس زارعی کسلخه 63 جواد آچاک     
11  کوزو  ن  اسپشیال باند  گل آلپا        مرحوم حاجی نور قوبه  دوردی حاجی عطایی  52 قربان محمد اودک     
12  گلد تیک  م  گلد اسفینیکس اسپانتیک        بهروز وایرج غلاقی  ساری اونق 50 بنیامین جرجانی     

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:2-6 مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نایس لیدی  م  ایرامینم  زیبا خانم     1  دانیال وحلیمه قربانی  خلیل خوجملی  50 قربان محمد  اودک    
2  سیاتل ویو  م  اسپشیال  گل هیهات     1  ایلکان سالاری  نادر علایی قوجق  50 ابوطالب چاری زاده     
3  لیلی ناز  م  پوملاتو  لیلی2     1  امان قلی هاشمن  یوسف رجب نژاد 50 عبدالرحیم آرمیده     
4  امیر پاشا  ن  اسپشیال باند  دازگل     1  همراه کسلخه وغنی اودک  اراز زارعی کسلخه 52  امین محمدی  2  
5  آکوارا  ن  کراسنی  آسیا     1  حاج عبدی وحاج کاکاپرویز  عبدالرحمان پرویز 52 محمد خوجملی     
6  طوبی  ن  اسپشیال باند  هایده     1  حاج گلدی اخوند تراج  علی خوجملی 52 کمال دالیجه عطا     
7  ابرو  م  کینگ اودسان  گلسن ناز    1    آرتین غلامیان  نور محمد اونق 51 آق اویلی  شگرد   3  
8  داز قوش  م  الوسیترادر  داز مرضیه    1    ابراهیم پقه  بهمن صذاقت  51 جواد آچاک     
9  ایل هان  ن  ایرامینم  پروانه    1    حاج منصور آرخی  ابراهیم بدویزاده  53  پیمان قلرعطا    
10  شاه سوین  م  القاسی  استار ناز    1 1  ارازمحمد سخندان توماچ  مجید ایری  52 نورمحمد بهادر   4  
11  تیهو  م  بوکیتو  ساناز خانم    1 1  محیصا وسلوا عطا گزلی  حکیم حاجی زاده  52 مهرداد خوجملی     
12  کوانتوم ن  گلداسفینسکس ونیز    1 1  یوسف یورتای دیه جی  عبدالرحمن چپرلی  54 بنیامین جرجانی   1  

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:8-14 مسافت:1000 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:15.500.0000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  فیوره  م  تایچی جولیه سالسا       حمید سلیم خانیان  رشید روشنی  50  کمال دالیجه عطا    
2  جاست جونی  ن  برق  آناتا  1      رضا قربانی  اسماعیل کوچکی  52 محمد خوجملی   3  
3  دنی مون  م  شاهین  میاکراست        مهندس دانیال جباری  مجید صالح پور  50 نادر صالج پور   4  
4  لطیفه  م  گلداسفینک  اندالوزرا  1      جعفر عابدینی  امان قلی خوجملی  50 بنیامین جرجانی   1  
5  برن توران  م  المرام  لاست این دیلاک  1   1  حاجی امیر حافظی  منصور بای پور  51 جواد آچاک   2  
6  رویال کلاسیک  ن ترفیکچلنج  بیونسه  1 1 1  ایمان وامیرعلی عرب  ابراهیم قلر عطا  55    حذف  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3ساله امتیاز:8-12 مسافت:1200 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تیام  ن  ایرامینم  لاکی وینر    1  2  امیر علی هداوند  فرهاد کریمی  52  نور محمد بهادر    
2  نیمار  ن  بدازای وانابی  تلاش 1      بهنام کلته  یعقوب کم  52 بنیامین جرجانی   ۱  
3  ارابل  ت  المرام  کانالینا    2    سیدشهاب الدین شمس حجتی  کجید صالح پور  52    حذف  
4  مگارا  ت  سامردولدرومز  لاله زار نو  1      امین تاتار  محمد شریف ناتاری  52 یاسر جرجانی   ۲  
5  کوکوشانل  ت  تاواش  میس وریتی  1      علی علی محمدی  رحیم بردی مهرانی  50 کمال دالیجه عطا   ۴  
6  تیم وتاری  ن  تیم بوروآ  ملکه 2    2  1  امیرعلی وامیرضا هداوند  فرهاد کریمی  53 نادر صالح پور     
7  ماه هج  ت  متوهیچ  ماهنور  1    1  سرکت سرخدشت  قربان رنجبر  51 امین محمدی   ۳  
8  چلنجر  ن  ترفیکچلنج ویندمیلکام  1  1    محمد حسین صادق زاده  فرهاد اورگلی  54 جواد آچاک     
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:16-22 مسافت:1200 زمان شروع:16:00
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  الچی بای  ن  تریفیکچلنج  السا  1  2  1  رضا قره ئی احمد قلی قربانی    بنیامین جرجانی  1  
2  چی چاریتو  ن  مربوش  گل الکا  1  2    آق اویل یمهرانی  غفار مهرانی   ستار مهرانی     
3  فدرال  ن  دویل مون  گل آلیا  2      قلیچ قزل  اراز گلدی اونق   محمد خوجملی     
4  بوی بلا  ن  بلی ریور  آتابلا  1 2  3  صلاح الدین ومرجان سارلی  مجید صالح پور   نادر صالح پور   2  
5  جان کازاوی  ن  آگوگ  ویتالیا    2  5  حنیفه شیرمحمدلی  سبحان پقه   جواد آچاک     
6  ساوالون  ن  تیشتر  ربکا    3  3  ایشان بری صحنه  عبدالکریم گوگ نژاد   رحیم آرمیده     
7  آنتیک  م  آگوگ  افشانه  2    2  ابراهیم کردی  نورمحمداونق   آق اویلی بشگرد     
8  ماه عسل  م  مربوش  التزر  1  2    کمال عباسقلی  اراز قربان اونق   مهرداد خوجملی     
9  پانیل  م  القاصی  افسانه  2  1  1  ایمان آق ارکاکلی  محمد شریف تاتاری   نورمحمد بهادر   3  
10  یاغمر  ن  اگوگ 22بهمن   4   دکتر عطا غفاری  ابراهیم بدوبزاده   پیمان قلرعطا   4  
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4ساله امتیاز:2-6 مسافت:1200 زمان شروع:16:25
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  طوفان گلستان بهشت  ن خوش سفر  بهار گل   1    مرحوم ایوب جمالی  یوسف دهش  53  کمال دالیجه عطا    
2  ایل آی  م  برگوت  خورشید گچ سو     2  نجارحاجی ماهری  یعقوب چپرلی  52 محمد خوجملی     
3  قیربای جر گلان  ن  طاغن  گزل     1  آنانفس انفاس  آتانفس انفاس  52 انا نفس انفاس     
4  سایلان ینقاق  م  بچه اهو  قره قوش     1  محمد ماجدقاریقدی  عنایت الله قلرعطا  51 امین محمدی     
5  زورلی حبیب ایشان  ن  بهمن  گل پرستو    1 1  گل محمد خلیقی سیدی  امان یلقی  54 یاسر جرجانی     
6  سارینا  م  کوه نور  سقرقوش    1    حاجی مشهد ایری  احمد قلی قربانی  51  بنیامین جرجانی    
7  ویشکا  م  ساتکس  توراج    1    حاج صادق بور بور  جلال ایری  51 امان محمد قلرعطا     
8  خورشید سنجر  م  آمیگو  عروس    1    سنجر سیاه پوش  بهنام تاجی زاده  51  پیمان قلرعطا    
9  مستایا  ن  شایان طلا  گل رخ    1  1  قربانعلی دهش  قربانعلی دهش  54  قربان گلدی دهش    
10  خان ترکمن  ن  کج سقر  سما    1  1  داود مهرانی  عید محمد بازیار  54  جواد آچاک    
11  یلدرم مراغه ن  شبرنگ آینه تاج    1    رضا رشیدی  سید مجتبی نبوی  51  حسن باغچه قی    
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا