جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن: 4و3 ساله امتیاز:14-8 مسافت:1200متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آلچی بای  ن  تریفیک چلنج  السا  1  رضا قره ئی  احمدقلی قربانی  55    2  
2  الوکاپ م  الوسیوتریدر  کاپی کرون    2    سیدحافظ حافظی  بهمن ایگدری 50       
3  ایلدرم سروین ن    پوملاتو  گل سروین  1    1  بهنام دیه جی  عبدالرحیم چپرلی 53     4  
4  آرای م   آگوگ  امپیلیو  1  1    شرکت کودآلی مزرعه  رمضان آچاک 52     1  
5  چشم افروز م   بدازآی وانابی  جردن      حاج عبدالمجید مهرانی  ابراهیم مهرانی 50       
6  کینگ کیا ن   کینگ آودسان  یاکوز      4  یاسمین حرک عطا  عیدالرحمن حرک عطا 52     3  
7  دوران ن   بدآزای وانابی  بیانکا  1      مهران حاجی زاده قره جه  محمدرضا تاتاری 52       
8  ردگلد م  سلتیک سایلنس  زهره جان    1  2  حاج فتح الله کردی  کمال قربانی 50       
9  سان گلد م    اسپشیال باند  کان تاچ  1      جمشید زیبایی  تاج محمد گوگنژاد 50       
10  گل آزمون م   مای جوی  گنج آزمون      رشید آزمون  ابراهیم بدویزاده 50       
11  مهگل م   آگوگ  مهسا    1  بصیر رهبر  مجید ایری 51       
12  مونیک م   لوهان گرین  آی جهان    2  مرحوم ارازجان یلمه  یعقوب زارعی 52       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا